Gebruiksvoorwaarden

Informatie

Gebruiksvoorwaarden

INLEIDING

Op deze pagina worden de gebruiksvoorwaarden beschreven die gelden voor alle internetgebruikers die een bezoek brengen aan www.nordicpharma.nl Door het gebruik van de site gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De site is eigendom van en wordt onderhouden door Nordic Pharma B.V.
Geen enkel onderdeel van de site mag op enige wijze en via enig medium geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, nagemaakt, gewijzigd, bewerkt, gedownload, onbruikbaar gemaakt, doorgestuurd of gedistribueerd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nordic Pharma B.V.. Alleen het kopiëren voor niet-commercieel of persoonlijk gebruik is toegestaan.
Op de site zou ook informatie kunnen staan met betrekking tot ziektes, gezondheid, fitness, geneesmiddelen en medische behandelingen. Dit is slechts ter informatie en niet bedoeld ter vervanging van het advies dat u van uw eigen arts of apotheker krijgt. U dient deze informatie niet te gebruiken voor de diagnose van welke ziekte of welk lichamelijk ongemak ook, noch voor het voorschrijven of gebruiken van medicatie die op de site gepresenteerd wordt.
De site is niet bedoeld om gebruikt te worden voor het melden van gezondheidsproblemen, bijwerkingen of product technische klachten, noch voor het stellen van technische of medische vragen betreffende de producten van Nordic Pharma B.V.. U dient zich hiervoor altijd tot uw eigen arts of apotheker te wenden.

 

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Daar waar de site links bevat naar andere websites en door derden verstrekte bronnen worden deze links uitsluitend ter informatie aangeboden. Nordic Pharma B.V. heeft geen zeggenschap over de inhoud van deze sites of bronnen en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid daarvoor noch voor enige schade of enig verlies als gevolg van het gebruik dat u daarvan maakt. Het bestaan van een link tussen de site en een site of bron van derden betekent geenszins dat op welke wijze ook de inhoud van deze sites of bronnen of enig gebruik dat van dergelijke inhoud gemaakt kan worden door Nordic Pharma B.V. wordt goedgekeurd.

Het is uw eigen verantwoordelijkheid om alle voorzorgsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat uw computer of (mobiele) apparaat beschadigd kan worden door virussen of ander technologisch schadelijk materiaal of door frauduleuze inbraken door derden.

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Nordic Pharma B.V. respecteert de privacy van eenieder die de site bezoekt. Als u deze site bezoekt en gebruikt, kan Nordic Pharma B.V. persoonlijke gegevens van u verwerken. Hiertoe is Nordic Pharma B.V. de verantwoordelijke van uw persoonlijke gegevens. Klik hier om ons privacy beleid te lezen. Daarin vindt u uw rechten en onze verantwoordelijkheden met betrekking tot persoonlijke gegevens die via onze site worden verzameld.

 

COOKIES

De site maakt gebruik van ‘cookies’. Sommige cookies zijn noodzakelijk om deze site aan u beschikbaar te stellen, andere cookies stellen ons in staat de doelgroep van de site en het verkeer naar de site te analyseren. Cookies worden eveneens door ons, adverteerders en andere partners gebruikt om u advertenties aan te bieden die beter aansluiten bij uw interesses. Een aantal van deze cookies behoeft wellicht uw voorafgaande toestemming. Voor aanvullende informatie en om te zien welke cookies wij gebruiken, verwijzen wij naar ons cookiebeleid.

 

BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

Nordic Pharma B.V. zal alle redelijke inspanningen leveren om ervoor te zorgen dat de informatie die op de site bekend wordt gemaakt nauwkeurig en actueel is en behoudt zich het recht voor de inhoud zonder kennisgeving vooraf te allen tijde te veranderen. Nochtans geeft Nordic Pharma B.V. geen garantie of waarborg wat betreft de juistheid of volledigheid van dergelijke informatie, noch garanderen of waarborgen wij dat de informatie actueel is.

Directe schade als gevolg van opzet of grove schuld zijdens Nordic Pharma B.V. uitgezonderd, aanvaardt Nordic Pharma B.V. geen enkele aansprakelijkheid voor:
enige schade als gevolg van onnauwkeurigheid, onjuistheid, onvolledigheid ten aanzien van informatie die op de site beschikbaar is;
enige schade als gevolg van frauduleuze inmenging van een derde partij, resulterend in een wijziging van de op de site beschikbare informatie of materialen;
en meer algemeen, enige schade, in welke vorm ook, als gevolg van (i) toegang of de onmogelijkheid toegang te krijgen tot de site, (ii) het gebruik van de site, inclusief bugs, virussen die uw computer of enig ander eigendom kunnen besmetten, en/of (iii) waarde die wordt gehecht aan informatie die direct of indirect van de site afkomstig is.
De informatie en materialen op de site worden ‘in de zich alsdan bevindende staat’ verstrekt zonder enige garantie of waarborg, zij het impliciet of expliciet.

 

BESCHIKBAARHEID VAN DE SITE

Door uw bezoek aan de site erkent u (i) dat het technisch onmogelijk is om de site vrij van gebreken te leveren en dat Nordic Pharma B.V. hiervoor geen verantwoordelijkheid draagt; (ii) dat de site soms tijdelijk niet beschikbaar kan zijn; en (iii) dat de werking van de site negatief kan zijn beïnvloed door voorvallen en/of aangelegenheden buiten de macht van Nordic Pharma B.V., zoals transmissie- en telecommunicatieverbindingen tussen Nordic Pharma B.V. en u en tussen Nordic Pharma B.V. en andere systemen en netwerken.

Nordic Pharma B.V. en/of onze leveranciers kunnen, te allen tijde, de site geheel of gedeeltelijk wijzigen of onderbreken, tijdelijk of permanent, voor onderhoudswerkzaamheden en/of om verbeteringen en/of wijzigingen aan de site aan te brengen. Nordic Pharma B.V. is niet aansprakelijk voor enigerlei aanpassing aan, onderbreking of opschorting van de site.

 

ALGEMENE INFORMATIE

Uitgever van de site:
Nordic Pharma B.V.
Siriusdreef 41
2132 WT Hoofddorp
info-nl@nordicpharma.com

 

TOEPASSELIJK RECHT EN RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID

Op deze gebruiksvoorwaarden en uw bezoek aan de site is B.V.s recht van toepassing en alle aanspraken die voortvloeien uit of betrekking hebben op een bezoek aan de site zijn onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van B.V..

 

 

Copyright © of Nordic Pharma B.V..  All rights reserved.

Cookies